Zasady ochrony prywatności na 4home.cz

4home.pl dostosowujemy do Ciebie. Na podstawie Twojego zachowania na stronie używamy plików cookies w celu personalizacji jej zawartości oraz wyświetlania odpowiednich ofert i produktów. Klikając przycisk „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies do wyświetlania ukierunkowanych reklam w sieciach reklamowych na innych stronach internetowych. Możesz dostosować personalizację i reklamy ukierunkowane w dowolnym momencie w Ustawieniach prywatności

OGÓLNY REGULAMIN

wydane przez spółkę 4home, a.s., z siedzibą Hvězdova 1073/33, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ/REGON 27465616, spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd stołeczny miasta Pragi, oddział B, numer wpisu 13415, (zwanym dalej "sprzedawca") obowiązujące dla sprzedaży towarów za pośrednictwem e-shopu, działającego pod adresem strony internetowej www.4home.pl.

Poniższe zasady i regulamin podlegają przepisom i prawa czeskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane. Strony niniejszym uznają właściwość sądów czeskich. Wszystkie kontrakty zawierane będą w języku polskim.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze ogólny regulamin (zwane dalej "ogólny regulamin") sprzedawcy regulują w myśl § 1751 ustawy nr 89/2012 DZ. U. (zwanym dalej "Kodeks Cywilny") wzajeme prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku i / lub na podstawie umowy kupna (zwaną dalej "umowa kupna") zawieranej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "kupujący") za pośrednictwem e-shopu – sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem www.4home.pl i to za pośrednictwem interfejsu (zwany dalej "interfejs e-shopu").

1.2. Ogólny regulamin dalej regulują prawa i obowiązki stron umowy podczas wykorzystywania strony internetowej sprzedawcy znajdującej się pod adresem www.4home.pl (zwaną dalej "strona internetowa") oraz inne powiązane stosunki prawne.

1.3. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie osoba fizyczna w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura VAT na osobę fizyczną. W przypadku żądania wystawienia faktury na przedsiębiorcę, którego dana osoba fizyczna reprezentuje, firma 4home a.s. będzie uprawniona do odmowy wystawienia faktury lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

1.4. Postanowienia odmienne do postanowień ogólneho regulaminu mogą być określone w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków handlowych.

1.5. Postanowienia ogólneho regulaminu są nieodłączną częścią umowy kupna. Umowa kupna i regulamin zostały wykonane w języku polskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku polskim.

1.6. Treść ogólneho regulaminu może sprzedawca w odpowiednim zakresie zmieniać lub dopełniać, co nie dotyczy praw lub obowiązków powstałych podczas obowiązywania wcześniejszego brzmienia ogólnych warunków handlowych. O zmianie ogólneho regulaminu poinformuje sprzedawca kupującego przez ich opublikowanie na stronach internetowych lub w inny odowiedni sposób co najmniej na 14 dni przed proponowanym dniem rozpoczęcia ich obowiązywania z tym, że kupujący (o ile jego, względnie przez niego zawartej umowy kupna, dotyczy zmiana ogólnych warunków handlowych) jest uprawniony w wyżej wspomnianym terminie (to znaczy przed rozpoczęciem obowiązywania zmiany) do odrzucenia zmiany ogólnych warunków handlowych a zobowiązanie z tego wynikające wypowiedzieć. O ile kupujący pisemnie nie poinformuje o braku zgody dotyczącej proponowanych zmian, obowiązuje, że proponowaną zmianę ogólnych warunków handlowych przyjął. To samo obowiązuje, o ile wyrazi zgodę na obowiązywanie ogólnych warunków handlowych przez złożenie zamówienia w myśl art. 3.4 niniejszych warunków handlowych lub przez swe zgłoszenie do konta użytkownika (patrz dalej).

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego na stronach internetowych może kupujący wchodzić do swego intefejsu (konta) użytkownika. Ze swego interfejsu (konta) użytkownika może kupujący dokonywać zamówień towarów (zwanym dalej "konto użytkownika"). W przypadku, gdy interfejs e-shopu umożliwia to, to kupujący może dokonywać zamówień towarów również bez dokonywania rejestracji.

2.2. W celu rejestracji kupującego na stronach internetowych, korzystanie z niej przez kupującego oraz w celu zamówienia towarów i zawarcia oraz realizacji umowy kupna, kupujący jest zobowiązany udzielić sprzedawcy w zakresie określonym sprzedawcą w sposób prawny, zupełne oraz prawdziwy informacje dotyczące kupującego, które w związku z ich charakterystyką mogą być danymi osobowymi kupującego. Zmianę przez kupującego udzielonych informacji jest kupujący zobowiązany bezzwłocznie po ich zmianie oznajmić sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez kupującego lub osobę trzecią w wyniku naruszenia obowiązków kupującego w myśl niniejszego artykułu 2.2. Ogólnych warunków handlowych.

2.3. Autoryzowane wejście do konta użytkownika jest możliwe tylko po podaniu loginu użytkownika oraz hasła na stronie internetowej. Kupujący jest zobowiązany do zachowania tejemnicy oraz do nieprzekazania jakiejkolwiek osobie swego loginu i hasła oraz przyjmuje do wiadomości fakt, iż sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne wejście na konto użytkownika, tj. za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z bezprawnym wejściem na konto użytkownika kupującego.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do udostępnienia korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedawca jest uprawniony do skasowania konta użytkownika, zwłaszcza w przypadku, kiedy kupujący nie korzysta ze swego konta użytkownika ponad rok, lub w wypadku kiedy kupujący naruszy swe obowiązki wynikające z umowy kupna (włącznie z ogólnymi warunkami handlowymi).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż konto użytkownika nie musi być dostępne bez przerwy, a to zwłaszcza w związku z niezbędnym utrzymywaniem hardwaru i softwaru sprzedawcy, ewentualnie niezbędnym utrzymywaniem hardwaru i softwaru osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Interfejs e-shopu zawiera spis towarów oferowanych przez sprzedawcę do sprzedaży, włącznie z określeniem cen poszczególnych towarów. Ceny oferowanych towarów są podane włącznie z podatkiem VAT i wszystkich powiązanych opłat. Oferta proponowanych towarów oraz ceny tych towarów obowiązują przez okres, kiedy są wyświetlane w interfejsie e-shopu. Przez niniejsze postanowienie nie jest ograniczona możliwość sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków. Wszystkie propozycje sprzedaży towarów znajdujące się w interfejsie e-shopu nie są zobowiązujące a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej proponowanych towarów z kupującym.

3.2. Interfejs e-shopu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostarczeniem towarów.

3.3. W celu zamówienia towaru wypełni kupujący formularz kontaktowy w interfejsie strony internetowej, zwłaszcza informacje o:

  • kupującym wymagane sprzedawcą,
  • przez kupującego zamawianym towarze (zamawiany towar " włoży" kupujący do elektronicznego koszyka zakupów w interfejsie strony internetowej e-shopu),
  • przez kupującego obranym sposobie zapłaty ceny kupna towaru,
  • informacje dotyczące pożądanego sposobu dostawy zamówionych towarów, i

w zamówieniu będzie zawsze zawarta informacja o całkowitej cenie kupowanego towawaru oraz kosztach związanych s jego dostarczeniem (dalej razem jako "zamówienie").

3.4. Zamówienie wyśle kupujący do sprzedawcy przez kliknięcie na przycisk "KONTYNUOWAĆ >". Kupujący przez złożenie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, oraz ich nieodłącznymi częściami, którymi są ich załączniki "Regulamin reklamacyjny" i "Sposoby transportu", "Sposoby zapłaty" i "Jak postępować podczas uszkodzenia towaru przez przewoźnika" oraz "Zasady ochrony danych osobowych", oraz ich treścią, oraz że wyraża na nie zgodę, w brzmieniu obowiązującym i skutecznym w momencie wysłania zamówienia.

3.5. Kupujący oświadcza, że informacje zawarte w zamówieniu są poprawne, zupełne oraz prawdziwe. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia jego otrzymanie bezzwłocznie potwierdzi kupującemu za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kupującego podanego w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwanym dalej "adres elektroniczny kupującego"). Kopię ogólnych warunków handlowych otrzyma kupujący również jako załącznik potwierdzenia zamówienia na adres elektroniczny kupującego.

3.6. Sprzedawca jest zawsze uprawniony w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny kupna, oczekiwane koszty transportu) zwrócić się do kupującego z wnioskiem o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład w formie pisemnej lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedawcą i kupującym powstaje w chwili doręczenia potwierdzenia sprzedawcy o przyjęciu zamówienia (akceptacji), która jest przez sprzedawcę przesłana kupującemu pocztą elektroniczną, konkretnie na adres elektroniczny kupującego.

3.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezawarcia jakiejkolwiek umowy kupna według swego uznania.

3.9. Kupujący wyraża zgodę na używanie środków komunikacyjnych na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty powstałe kupującemu podczas korzystania z środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty podłącznia do sieci, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący we własnym zakresie.

4. CENA TOWARÓW ORAZ WARUNKU PŁATNOŚCI

4.1. Wszystkie ceny towarów są umowne. W interfejsie e-shopu ceny są zawsze aktualne oraz obowiązujące. Ceny są definitywne, tj. włącznie z VAT, ewentualnie wszystkich innych podatków i opłat, które muszą być przez konsumenta po uzyskaniu towaru uiszczone, niniejsze nie dotyczy opłat za transport itp.

4.2. Ewentualne ceny promocyjne obowiązują do wyprzedaży zapasów podczas określenia ilości sztuk produktów promocyjnych lub przez okres ograniczony czasowo.

4.3. Cenę towaru ewentualnie koszty związane z dostarczeniem towaru według umowy kupna może kupujący uiścić sprzedawcy sposobami zawartymi w załączniku niniejszych ogólnych warunków handlowych dostępnych na stronie internetowej o nazwie "Sposoby zapłaty".

4.4. Łącznie z umową kupna kupujący jest zobowiązany do uiszczenia sprzedawcy również kosztów związanych z zapakowaniem oraz dostarczeniem towaru. O ile nie jest określona wyraźnie w sposób odmienny, cena kupna zawiera też koszty związane z dostarczeniem towaru.

4.5. W przypadku uiszczenia płatności w gotówce lub w przypadku pobrania pocztowego towaru cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności przelewem bankowym termin płatności ceny kupna wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy kupna.

4.6. W przypadku przelewu bezgotówkowego kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny kupna, co będzie spełnione w momencie dopisania odpowiedniej kwoty na konto sprzedawcy.

4.7. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty całkowitej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towarów do kupującego.

4.8. Ewentualne zniżki z ceny towarów udzielone przez sprzedawcę na rzecz kupującego nie mogą być wzajemnie łączone.

5. WYPOWIEDZENIE UMOWY KUPNA

Wypowiedzenie umowy przez kupującego, konsumenta

5.1. Kupujący konsument ma prawo w myśl art. 1829 Kodeksu Cywilnego do odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od przejęcia towaru, jeżeli umowa kupna zostałą zawarta za pomocą komunikacji na odległość. O ile konsumet postanowi skorzystać ze swego prawa, wypowiedzenie umowy musi wysłać sprzedawcy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przejęcia towaru. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedawcy jak też bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru, o ile nie może zostać zwrócony w związku ze swym charakterem zwykłą drogą pocztową. Maksymalne koszty są w takim wypadku szacowane na kwotę 300 PLN.

Na stronach internetowych sprzedawcy www.4home.pl kupujący może wypełnić to elektronicznie oraz wysłać formularz do wypowiedzenia umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. O ile kupujący skorzysta z tej możliwości, sprzedawca bezzwłocznie prześle mu potwierdzenie o przyjęciu tego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy kupna jest do dyspozycji kupującego w sekcji "moje zamówienia", " dokonane zamówienia".

5.3. Wypowiedzenie umowy kupna może zostać przez kupującego przesłane między innymi na adres sprzedawcy 4home, a.s., Sygietyńskiego 8, 58-508  UP 14 Jelenia Góra lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy info@4home.pl. W przypadku odstąpienia od umowy w myśl art. 5.1 ogólnych warunków handlowych umowa kupna jest od początku nieważna. Towar musi być sprzedawcy zwrócony do 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania wypowiedzenia niniejszej umowy przez kupującego. Towar musi zostać zwrócony nieuszkodzony oraz nieużywany, oraz o ile jest to możliwe, w pierwotnym opakowaniu. Kupujący ponosi odopowiedzialność wobec sprzedawcy tylko za obniżoną cenę towaru, która powstała w wyniku posługiwania się owym towarem w sposób odmienny od właściwego posługiwania się z niniejszym towarem, mając na uwadze jego charakter oraz właściwości.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy w myśl art. 5.1. ogólnych warunków handlowych zwróci sprzedawca kupującemu najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy wszystkie środki pieniężne włącznie z kosztami dostawy, które od niego na podstawie umowy przyjął, w taki sam sposób. Sprzedawca zwróci konumentowi przyjęte środki pieniężne w inny sposób tylko wtedy, kiedy konsument wyrazi na to zgodę oraz w związku z tym nie poniesie innych kosztów. Jeżeli kupujący wybierze inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, który sprzedawca oferuje, zwróci sprzedawca kupującemu koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobu dostarczenia towaru.

5.5. Oprócz przypadków, kiedy wypowiedzenie umowy jest jednoznacznie określone, nie może konsument wypowiedzieć umowy:

a) o świadczeniu usług, o ile były świadczone z jego wcześniejszą zgodą przed upłynięciem terminu dla wypowiedzenia umowy a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta o tym, iż w takim wypadku nie ma prawa do wypowiedzenia umowy,

b) o dostawie towaru lub usługi, których cena jest zależna od wahań na rynkach finansowych niezależnie na woli przedsiębiorcy, do których może dojść w ciągu okresu do wypowiedzenia umowy,

c) o dostarczenie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upłynięciu trzydziestu dni, a których cena jest zależna od wahań na rynku finansów niezależnych od woli przedsiębiorcy,

d) o dostawie towaru, który został zmieniony według życzenia konsumenta lub dla niego,

e) o dostarczeniu towaru łatwo psującego się, jak też towaru, który został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,

f) o naprawie lub konserwacji dokonanej w miejscu określonym przez konsumenta na jego wniosek; to jednak nie obowiązuje w przypadku dokonania innych niż wymaganych napraw czy dostarczeniu innych niż wymaganych części zamiennnych,

g) o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument z opakowania wyjął, a z powodów higienicznych nie może być zwrócony,

h) o dostarczeniu nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, o ile naruszył ich pierwotne opakowanie,

i) o dostarczeniu gazet , periodyków lub czasopism,

j) o zakwaterowaniu, transporcie, cateringu albo wykorzystaniu czasu wolnego, o ile przedsiębiorca niniejsze świadczenie realizuje w określonym terminie,

k) o zawieranej na podstawie przetargu publiczengo według ustawy o Przetargach publicznej, lub

l) o dostarczeniu zawartości cyfrowej, o ile nie została dostarczona na twardym dysku oraz została dostarczona z wcześniejszym wyrażeniem zgody konsumenta przed upłynięciem terminu do wypowiedzenia umowy a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformuje konsumenta, iż w tym przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

5.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż o ile towar zwrócony przez kupującego będzie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, powstaje sprzedawcy wobec kupującego roszczenie do naprawienia jemu w ten sposób powstałej szkody. Roszczenie do uiszczenia powstałej szkody sprzedawca jest uprawniony jednostronnie potrącić z roszczenia kupującego na zwrócenie ceny kupna.

5.7. Do momentu przejęcia towaru przez kupującego sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy. W takim wypadku zwróci sprzedawca kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto kupującego.

5.8. O ile razem z towarem kupującemu przekazywany prezent, umowa darowizny jest zawarta z warunkiem rozwiązującym, iż o ile dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez konsumenta, traci umowa darowizny co do takiego podarunku ważność a kupujący jest zobowiązany do zwrócenia rówienież przekazanego prezentu sprzedawcy wraz z towarem.

Możliwość nabycia usługi „Zwrot towaru w ciągu 60 dni”

5.9. „Oprócz ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, Sprzedawca zapewnia kupującym możliwość nabycia usługi „Zwrot towaru w ciągu 60 dni” (zwanej dalej „Usługą”), przedłużającej ustawowy okres do odstąpienia przez konsumenta od umowy kupna od 14 do 60 dni od otrzymania towaru. Kupującym, który może korzystać z Usługi jest konsument w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego, art. 221 (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Po zakupie Usługi Kupujący może odstąpić od umowy kupna nawet po upływie ustawowego 14-dniowego okresu, odsyłając towar do Sprzedawcy w ciągu 60 dni od daty otrzymania (okres rozpoczyna się w dniu dostawy towaru), jeżeli spełnia wszystkie warunki określone w § 5 Regulaminu. Zakupiona Usługa dotyczy wszystkich produktów w ramach zamówienia Kupującego, do których Usługa została zakupiona, a Kupujący udowadnia prawo do Usługi przy zwrocie towaru fakturą, na której jest wskazana informacja o zakupie Usługi.”

6. TRANSPORT, DOSTAWA ORAZ PRZEJĘCIE TOWARU

6.1. Sposób dostawy towaru określa sprzedawca, o ile umowa kupna nie stanowi inaczej. W przypadku, że sposób transportu jest określony na podstawie żądań kupującego, kupujący ponosi ryzyko oraz ewentualne dodatkowe koszty połączone z tym sposobem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. W przypadku nieprzyjęcia przesyłki przez kupującego, 4home zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty wszystkich kosztów związanych z zamówieniem, w szczególności kosztów zwrotu towaru. Ponadto 4home zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kolejnego zamówienia, jeżeli kupujący powtórnie nie przejmie przesyłki z towarem.

6.3. W sytuacji, kiedy jest niezbędne z przyczyn leżących po stronie kupującego dostarczać towar ponownie lub w odmiennny sposób od tego jaki został określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do uiszczenia kosztów związanych z ponownym dostarczaniem towaru, ewent. kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

W chwili przejęcia towaru od spedytora kupujący jest zobowiązany do kontroli opakowania towaru a w przypadku jakichkolwiek wad owe bezzwłocznie oznajmić spedytorowi. Przez podpisanie listu dostawy kupujący potwierdza, iż przesyłka towaru odpowiadała wszystkim warunkom oraz wymogom, a ewentualna późniejsza reklamacja co do naruszenia opakowania przesyłki, nie może być brana pod uwagę. Inne prawa i obowiązki kupującego w związku z przejęciem towaru od spedytora są uregulowane w dokumencie Jak postępować w sytuacji uszkodzenia towaru przez spedytora.

6.5. Pozostałe prawa oraz obowiązki stron podczas transportu są zawarte w dokumencie Sposoby transportu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA

7.1. Prawa oraz obowiązki stron umowy w sprawie odpowiedzialności sprzedawcy za wady, wraz z odpowiedzialnością gwarancyjną sprzedawcy, podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawnym oraz Regulaminowi reklamacyjnemu.

7.2. Ze swymi prawami kupującego wypływającymi z odpowiedzialności sprzedawcy za wady występuje kupujący u sprzedawcy na adresie 4home, a.s., Sygietyńskiego 8, 58-508  UP 14 Jelenia Góra.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa prawa własności do towaru przez zapłacenie całej ceny towaru.

8.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie oraz inne materiały tworzące interfejs e-shopu (łącznie z fotografiami proponowanego towaru) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał jakiejkolwiek czynności, która by mogła jemu lub osobom trzecim umożliwić bezprawną ingerencję lub bezprawne korzystanie z oprogramowania lub z innych materiałów tworzących interfejs e-shopu.

8.3. Kupujący nie jest uprawniony podczas korzystania z interfejsu e-shopu do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych działań które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie stron internetowych e-shopu. Interfejs e-shopu może być wykorzystywany tylko w zakresie, który nie obciąża praw innych klientów sprzedawcy oraz który jest w zgodzie z jego przeznaczeniem.

8.4. Sprzedawca nie jest w stosunku do kupującego zobowiązany przez jakiekolwiek kodeksy zachowania w zgodzie z § 1826 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

8.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich do stron internetowych lub w wyniku wykorzystania stron internetowych wbrew ich przeznaczeniu.

8.6. W zgodzie z postanowieniami § 1820 ust. 1 lit. j) kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w ramach pozasądowej procedury załatwiania skarg konsumentów kupujący może zgłosić się do Czeskiej inspekcji handlowej. Zgłoszenie do Czeskiej inspekcji handlowej można złożyć pisemnie ewentualnie za pośrednictwem e-biura podań na stronach internetowych ČOI.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRZESYŁANIE OFERT HANDLOWYCH

9.1. W sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych kupującego przez 4home, a.s. zastosowanie ma niniejsza Zasady ochrony danych osobowych.

10. DOSTAWA

10.1. O ile nie będzie uzgodnione inaczej, jakakolwiek korespondencja mająca związek z umową kupna musi być drugiej stronie doręczona pisemnie, a to za pomocą poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (według wyboru nadawcy). Kupującemu doręcza się na adres poczty elektronicznej zawarty w jego koncie użytkownika.

10.2. Wiadomość jest dostarczona:

  • w przypadku doręczania za pomocą poczty elektronicznej w momencie jej przyjęcia na serwer doręczonej poczty; integralność informacji przesłanych za pomocą poczty elektronicznej może być zapewniona przez certyfikat,
  • w przypadku doręczania osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przez przejęcie przesyłki przez adresata,
  • w przypadku doręczania osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego również przez odmówienie przejęcia przesyłki, o ile adresat (ewentualnie osoba przez niego uprawniona do przyjęcia) odmówi przejęcia przesyłki,
  • w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora usług pocztowych przed upłynięcie terminu dziesięciu (10) dni od dnia złożenia przesyłki i wezwania adresata do przejęcia złożonej przesyłki, o ile dojdzie do złożenia przesyłki u operatora usług pocztowych, również w wypadku, kiedy adresat niepowziął informacji o złożeniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. O ile stosunek związany ze skorzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny zawiązany umową kupna zawiera aspekt międzynarodowy, strony postanawiają, że stosunek ten podlega czeskim przepisom prawnym. Niniejszym nie są dotknięte prawa konsumenta wypływające z powszechnie obowiązującyh przepisów prawnych.

11.2. O ile jakiekolwiek postanowienie ogólnych warunków handlowych jest nieważne lub nie wywołuje skutków prawnych, w miejsce nieważnych lub niewywołujących skutków prawnych postanowień zostaną zastąpione postanowieniami, których sens jest najbliższy nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień. Zmiany oraz dopełnienia umowy kupna lub ogólnych warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

11.3. Umowa kupna włącznie z ogólnymi warunkami handlowymi jest przechowywana przez sprzedawcę w wersji elektroniczenej i nie jest dostępna.

11.4. Konkretne dane sprzedawcy: adres do doręczeń 4home, a.s., Sygietyńskiego 8, 58-508  UP 14 Jelenia Góra, adres poczty elektronicznej info@4home.pl, telefon +48 717 121 384.

11.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia umowy kupna przed wysyłką towaru, jeżeli stwierdzi, że towar był oferowany za jawnie błędną cenę, zupełnie nietypową dla danego towaru. W takim przypadku sprzedający musi poinformował klienta o zaistniałej sytuacji, umowa kupna nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez sprzedającego.

 

Hradec Králové, dnia 1.4.1015

action banner
feedback
NEWSLETTER
WASZA OPINIA

Nie przegap naszych nowości i specjalnych ofert.

Zarejestruj się na na otrzymywanie naszego newslettera a o wszystkim dowiesz się pierwszy.

Wyraź swoją opinię!

Zamknąć